Missie en Visie

Het Raster is een organisatie die thuisbegeleiding en andere vormen van hulpverlening aanbiedt aan personen met autisme. De begeleiding gebeurt aan huis of op de dienst. Het hele gezin en de ruimere omgeving van de persoon met autisme worden nauw betrokken. Voor een geslaagd begeleidingsproces zijn zowel begeleider als gezin verantwoordelijk en daarvoor is een sfeer van wederzijds vertrouwen noodzakelijk.

We gaan er van uit dat iedere mens - met of zonder handicap - streeft naar een goede levenskwaliteit, naar zelfontplooiing, naar evenwicht binnen zichzelf en met de omwereld. “Levenskwaliteit” betekent voor iedereen wat anders. Onder handicap verstaan we elke blijvende en belangrijke beperking die een persoon ervaart. Zo is ook autisme een handicap. Hierdoor kan het moeilijker zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Mensen met autisme bekijken de wereld om zich heen op een andere manier omdat ze informatie in hun hersenen anders verwerken. Ze richten zich eerder op details en houden minder rekening met hun sociale omgeving. Mensen met autisme hebben vaak problemen met communicatie, met sociale relaties en met soepel denken en handelen. Vaak begrijpen ze hetgeen wordt gezegd anders. Bovendien kunnen mensen met autisme zich moeilijker uitdrukken en is hun communicatie veelal oppervlakkig. Daarnaast verlopen de relaties met anderen vaak moeizaam, stroef of vreemd. Tenslotte zijn mensen met autisme vaak niet flexibel waardoor ze zich moeilijk kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Daardoor hebben ze moeite met veranderingen en hebben ze vaak eenzijdige interesses. Autisme kan zich uiten op zeer verschillende manieren.

Er zijn vandaag niet méér mensen met autisme dan vroeger. Autisme is wel beter bekend en er wordt dus vaker een diagnose gesteld. Sommige mensen met autisme kunnen zich redelijk goed aan hun omgeving aanpassen, anderen kunnen dat minder. Sommigen slagen er enigszins in om oplossingen te vinden voor bepaalde problemen die ze ondervinden, anderen ook weer niet. Soms houdt de omgeving veel rekening met de persoon met autisme, soms gebeurt dat minder. Deze factoren staan in wisselwerking met elkaar en ze bepalen de mate waarin de persoon met autisme kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

In Het Raster vertrekt elke hulpvraag vanuit de problematiek autisme. Het doel van de begeleiding is het teweeg brengen van verandering zodat de levenskwaliteit aan waarde en waardigheid kan winnen. Dit kan te maken hebben met het materieel welbevinden, het fysiek welbevinden, het emotioneel welbevinden, het gevoel van veiligheid, de persoonlijke ontwikkeling, het respect en de erkenning in relaties met anderen, het zelfstandig kunnen maken van keuzes, de deelname aan het sociale leven en het uitoefenen van de eigen rechten. Mensen met autisme ondervinden vaak meer moeilijkheden bij het groeien naar een bevredigende levenskwaliteit. Dikwijls ook geven ze een heel eigen invulling aan deze levenskwaliteit.

De persoon met autisme en zijn omgeving zijn in staat om eigen keuzes te maken. We respecteren dat en hebben er vertrouwen in. Mensen met autisme hebben wel vaak extra ondersteuning nodig om op een realistische manier eigen keuzes te maken. De persoon met autisme en zijn naaste omgeving geven zelf aan wat ze van de begeleiding verwachten. Wij trachten in het begeleidingsproces de mogelijkheden van de persoon met autisme en zijn omgeving te versterken. Zo krijgen de betrokkenen meer controle over hun leven, nemen ze meer verantwoordelijkheid op en kunnen ze zelf meer bepalen.

Onze begeleiding streeft op deze wijze naar een verbeterde levenskwaliteit voor mensen met autisme en hun omgeving, ‘gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig’.