Privacy en Beroepsgeheim

De wet op het beroepsgeheim behandelt de vraag of vertrouwelijke gegevens door vertrouwenspersonen aan derden kunnen meegedeeld worden. De wet van 8 december 1992 aangepast door de wet van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van de gegevens, verzameld in het kader van de thuisbegeleidingsrelatie tussen het gezin en de dienst.

Het Raster verbindt er zich toe de wet op het beroepsgeheim en de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens te respecteren.

De gegevens worden verzameld in functie van een optimale dienstverlening, meer bepaald voor cliëntenbegeleiding, -zorg, -administratie en -registratie. De gegevens worden verwerkt door de binnen de dienst betrokken geregistreerde medewerkers, onder de verantwoordelijkheid van Het Raster en mede volgens bepalingen n.a.v. het Besluit van de Vlaamse Regering i.v.m. rapportage, boekhouding, e.d. Deze gegevens worden niet aan derden bezorgd, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

In het kader van elke individuele begeleiding wordt een dossier van de cliënt opgemaakt. Dit dossier bevat vier onderdelen: administratieve gegevens, verslag van de sessies thuisbegeleiding, interne verslagen en externe verslagen. Binnen de dienst kunnen deze gegevens worden geraadpleegd door de begeleid(st)er, de teamcoördinator en de directeur. De administratieve medewerkers verwerken enkel administratieve gegevens.

Zonder jouw toelating worden geen gegevens doorgegeven aan anderen. Je krijgt zelf een kopie van de informatie die wordt doorgestuurd aan anderen. Je gegevens worden bewaard tot 5 jaar na het afsluiten van de thuisbegeleiding. Daarna wordt het dossier vernietigd.

De verwerking van deze gegevens is geschreven in het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens onder het nummer VT 4000593. Als je hierover nadere inlichtingen wenst, kan je u richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Als je wenst kennis te nemen van de verzamelde gegevens of als je ze wenst te doen verbeteren, kan je u zich richten tot Erik Buelens p/a Het Raster vzw, Boomsesteenweg 510 A te 2020 Antwerpen.

De gebruiker kan op zijn vraag kennis krijgen van het al dan niet bestaan van verwerkingen van op hem betrekking hebbende gegevens, de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt, de gegevens zelf die worden verwerkt en alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, hetzij rechtstreeks, hetzij met behulp van een beoefenaar in de gezondheidszorg.

In een sfeer van openheid ligt het voor de hand dat gebruikers altijd toegang kunnen vragen tot hun dossier. Wij engageren ons om een antwoord te geven op deze vraag binnen een redelijke termijn van 15 dagen. Elke vraag wordt doorgegeven aan de directeur van Het Raster. Indien een dossier medische informatie bevat, dient de medisch verantwoordelijke, de dokter, te worden betrokken bij de verdere procedure. Ad hoc wordt verder afgesproken welke methodiek wordt gebruikt. Hierbij wordt een keuze gemaakt tussen:

  • Rechtstreekse inzage
  • Rechtstreekse inzage met begeleiding van de begeleider/de directeur
  • Rechtstreekse inzage met behulp van een beroepsbeoefenaar in de geneeskunde, al dan niet met begeleiding van de begeleider/de directeur
  • Onrechtstreeks door systematische toelichting van de gegevens door de begeleider/de directeur